Algemene Voorwaarden

Voorwerp


Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Rouseu Wijnen & Likeuren België BVBA, met zetel te B-9830 Sint-Martens-Latem, ingeschreven onder BTW BE0430.820.649 hebbende als hoofdactiviteit de verkoop van wijnen, en de klant, die de diensten en goederen van Rouseu Wijnen & Likeuren uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestelling


Bestellingen via de website van Rouseu Wijnen & Likeuren geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. Rouseu Wijnen & Likeuren heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.

Verzakingsbeding


De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument dient vervolgens de goederen op eigen kosten terug te sturen, waarna Rouseu Wijnen & Likeuren de aankoopprijs terug zal betalen.

Alcohol & Verantwoordelijkheid


Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Levering


Voor transportkosten binnen België brengt Rouseu Wijnen & Likeuren € 12,50 in rekening, indien het totaalbedrag van de bestelling onder de € 200, - ligt. Voor alle bestellingen boven de € 200, - worden geen transportkosten in rekening gebracht.

De levering geschiedt binnen de 5 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij anders vermeld bij op de site of op de orderbevestiging. De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de afleverbon te ondertekenen. Na aftekening is hier geen discussie meer over mogelijk. Bij verandering van adres is de klant verplicht Rouseu Wijnen & Likeuren hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Klanten moeten 18 jaar of ouder zijn en legale bevestiging van dit feit is vereist zowel bij online aankoop als bij levering van de goederen. Indien de persoon die de goederen ontvangt bij levering niet aan deze eis voldoet heeft Rouseu Wijnen & Likeuren het recht om een vergoeding te vragen voor de verzendkosten in verband met de levering.

Rouseu Wijnen & Likeuren is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet voorradig is, wordt er contact met u opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn, dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Leveringen in Duitsland worden afgehandeld door onze logistieke partners Trans-o-flex en Hermes Deutschland.


Prijzen


De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of in geval van pakketten per proefpakket, conform de vermelding op de website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt. Indien niet anders aangegeven, gaat het hier om flessen met 0,75 liter inhoud.

Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW (21%) en verpakkingsheffing behalve indien u behoort tot de niet BTW-plichtige klantengroep met internationaal (niet-Belgisch) BTW nummer. In dit geval worden, na login met uw klantenaccount, de prijzen direct weergegeven zonder BTW.

Rouseu Wijnen & Likeuren heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan Rouseu Wijnen & Likeuren prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..).

Alle aanbiedingen van Rouseu Wijnen & Likeuren zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn (op=op). Wanneer een product niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Betaling.
Nadat u uw bestelling heeft geplaatst en verzonden, ontvangt u per e-mail een bevestiging en een factuur of per post als er geen correct e-mail adres is opgegeven.

Betaling geschiedt
  • contant bij afhaling in de winkel te Sint-Martens-Latem
  • via kredietkaart of bancontact op onze site
  • of per overschrijving naar BE12 4464 6352 9192
    Gelieve het nummer van uw bestelling toe te voegen.

    Leveringen worden uitgevoerd na ontvangst van betaling.

Facturen dienen betaald te worden op een door Rouseu Wijnen & Likeuren opgegeven bankrekeningnummer. In geval van gedeeltelijke levering, verbindt de klant zich tot betaling van het reeds geleverde conform de prijszetting op de factuur. Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Rouseu Wijnen & Likeuren te worden gemeld.

Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt Rouseu Wijnen & Likeuren zich het recht voor om bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat Rouseu Wijnen & Likeuren tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.

De bedragen van onze facturen zijn contant betaalbaar, netto zonder korting. In geval van niet tijdige betaling wordt het bedrag verhoogd met 10% met een minimum van 25 euro voor schadevergoeding en renteverlies, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is. In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Gent bevoegd deze te beoordelen.

Eigendomsvoorbehoud


Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Rouseu Wijnen & Likeuren zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door Rouseu Wijnen & Likeuren.

Garantie


Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk bij levering voorbehoud te maken, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 7 dagen na levering Rouseu Wijnen & Likeuren hiervan per e-mail in kennis te stellen.

Alle geleverde wijnen vallen onder de Rouseu Wijnen & Likeuren-garantie. Indien een geleverde wijn niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, staat het deze vrij om de wijn te laten ophalen (niet zelf terugsturen!) door Rouseu Wijnen & Likeuren, onder de volgende voorwaarden:

  • de klant dient zich per e-mail in contact te stellen met onze klantendienst (info@rouseu.be),
  • enkel volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor terugname in aanmerking. De klant mag uit slechts één doos maximaal 1 fles van dezelfde soort geopend hebben om te degusteren.

Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, wordt het reeds betaalde bedrag de klant binnen 14 dagen na ophaling door Rouseu Wijnen & Likeuren teruggestort op de door de klant aangeduide bankrekening bij afwezigheid hiervan op de bankrekening die de initiële betaling aan Rouseu Wijnen & Likeuren heeft verricht.

De gefactureerde transportkosten blijven ook bij ophaling van de goederen steeds verschuldigd.

Overmacht


Rouseu Wijnen & Likeuren is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Rouseu Wijnen & Likeuren niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Disclaimer


Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van typ- en drukfouten of andere materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. Rouseu Wijnen & Likeuren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

Bescherming van het Privéleven


Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Rouseu Wijnen & Likeuren en wij hanteren een strikt privacybeleid. Hierbij volgen wij de wettelijke richtlijnen. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Het volstaat om een e-mail te sturen naar info@rouseu.be. Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds per e-mail terecht bij Rouseu Wijnen & Likeuren, op het voormelde e-mailadres. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de emailcommunicatie tussen hem en Rouseu Wijnen & Likeuren de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn emailadres regelmatig op nieuwe post te controleren.

Toepasselijk recht en bevoegdheid


Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract-en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Gent bevoegd.